Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi

O Fundacji

MISJA

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

działamy od 1991 roku. Jesteśmy pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. FNP jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Realizujemy swoje cele statutowe poprzez:

  • wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki,
  • wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.

Więcej o działalności i zespole Fundacji: www.fnp.org.pl 

FNP dla biznesu:

Od lat podejmujemy różnego typu działania mające na celu zbliżenie sektora naukowego i biznesowego.

W latach 2006-2009 realizowaliśmy program INNOWATOR, który miał na celu zaznajomienie naukowców z zasadami działalności biznesowej, a następnie pomoc doradczą i finansową w przygotowaniu innowacyjnych projektów na wczesnym etapie komercjalizacji. Program był skierowany do młodych naukowców – doktorantów i doktorów zajmujących się dowolną dyscypliną naukową. O zakwalifikowaniu do programu decydował pomysł przedsięwzięcia innowacyjnego bądź wynalazku.

W ramach programu VENTURES finansowanego ze środków unijnych (PO IG 2007-2013) podjęliśmy działania ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zwiększenie zainteresowania młodych uczonych pracą naukową oraz zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej. Program adresowany był do najmłodszych naukowców: studentów, absolwentów i doktorantów. W ramach programu laureaci otrzymywali grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie oraz imienne stypendium naukowe.

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowaliśmy konkurs IMPULS, który służyć miał promocji badań aplikacyjnych oraz rozwojowi umiejętności uczonych z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. W konkursie mogli brać udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, w tym pracownicy naukowi, doktoranci, absolwenci studiów doktoranckich.

Obecnie działamy w oparciu o środki własne oraz fundusze strukturalne. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizujemy programy grantowe ukierunkowane na współpracę nauki i biznesu:

FIRST TEAM

HOMING

POWROTY

Międzynarodowe Agendy Badawcze

TEAM

TEAM-TECH

TEAM-TECH Core Facility

TEAM-TECH Core Facility Plus

Jesteśmy dumni z wsparcia udzielonego innowatorom związanym z:
 
Współpracujemy z: