Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi
close
Określenie przedmiotu projektu B+R

Na początek warto sobie odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące przedmiotu projektu B+R. Co ma być celem projektu? Opracowanie nowego produktu lub technologii? A może znaczące usprawnienie już istniejącego procesu technologicznego? W jakiej skali będzie to innowacja? Z jakich dziedzin nauki potrzebni będą specjaliści, by zrealizować zaplanowane w projekcie prace? Istotne jest, by w ramach projektu osoby zaangażowane do zespołu badawczego, w tym studenci, doktoranci lub młodzi doktorzy, mieli okazję zdobyć doświadczenie w prowadzeniu prac B+R. W zależności od etapu zaawansowania projektu  będą oni mieli za zadanie prowadzić badania podstawowe, przemysłowe lub prace rozwojowe w celu podniesienia poziomu gotowości technologicznej opracowywanego rozwiązania (więcej o poziomach gotowości technologicznej: strona NCBR).

Granty FNP dotyczą projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców. W ramach tych projektów B+R mogą być prowadzone badania podstawowe, badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe. To właśnie naukowcy - pełniący funkcję kierowników projektów - składają wniosek o dofinasowanie do FNP. Naukowcy mogą być zaangażowani bezpośrednio w przedsiębiorstwie lub w jednostce naukowej współpracującej z firmą (więcej o angażowaniu naukowca-wnioskodawcy – w kolejnym kroku: ZNALEZIENIE NAUKOWCA).

FNP wspiera projekty badawcze, które mogą być prowadzone w wielu branżach. Finansowanie uzyskać mogą projekty zgodnie z tematami wskazanymi na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Niemniej, Fundacja może przyjąć do finansowania również projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

close
Znalezienie naukowca

Kluczem do sukcesu w projekcie badawczo-rozwojowym jest zaangażowanie właściwej osoby, która pokieruje pracami badawczymi.

W ramach projektów wspieranych przez FNP kierownikiem projektu badawczego powinien być naukowiec posiadający co najmniej stopień doktora.

Może być to zarówno osoba już zatrudniona w firmie, szczególnie gdy ta inwestuje już w projekty B+R, lub wręcz posiada i rozwija własny dział badawczo-rozwojowy. Alternatywnie, wnioskodawcą może być osoba, która zostanie zaangażowana do projektu pod warunkiem przyznania dofinansowania, tj. inwestycja w kadry B+R mające działać na rzecz danego przedsiębiorstwa. W takim przypadku, wniosek o dofinansowanie składany jest przez naukowca wspólnie z firmą, pomimo braku formalnego zatrudnienia przyszłego kierownika projektu w danym przedsiębiorstwie.

Innym rozwiązaniem może być stworzenie konsorcjum naukowo-przemysłowego z jednostką badawczą, która zatrudnia odpowiednią osobę zdolną do pokierowania zespołem badawczym, a po stronie firmy angażowany jest przedstawiciel konsorcjanta, czyli osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora i nadzorująca etapy prac powierzone przedsiębiorstwu. Wspieramy również naukowców, którzy sami zakładają startup i w ten sposób rozwijają swoją karierę na polu innowacji.

Część programów grantowych FNP adresowana jest do naukowców na początkowym etapie kariery zawodowej. Programy FIRST TEAM, HOMING, POWROTY wydają się być idealnymi instrumentami do wsparcia rozwoju kadr B+R w firmach. Programy takie jak TEAM oraz TEAM-TECH kierowane są do naukowców bardziej doświadczonych w prowadzeniu prac badawczych i/lub wdrożeniowych, stąd programy te są doskonałymi instrumentami dla firm intensyfikujących nakłady na B+R i nieustanie rozwijających kolejne programy badawczo-rozwojowe. Natomiast, oferta konkursów typu „core facility” kierowana jest do tych podmiotów, gdzie mamy zarówno dostęp do unikalnej aparatury naukowej oraz wykwalifikowanych kadr, które na bazie tego instrumentarium mogą rozwijać specjalistyczne usługi. Wybierając właściwy program grantowy, należy zawsze pamiętać o celach programu, jak i wymogach stawianych wnioskodawcy, którego doświadczenie w prowadzeniu zespołów badawczych będzie podlegać ocenie.

close

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami o programach grantowych FNP i wybierz program najwłaściwszy dla Twojej firmy.

Wybierz konkurs:
close

Projekty wybierane są do dofinansowania w drodze konkursu składającego się z 3-etapowej oceny z udziałem ekspertów zewnętrznych.

Wybierz program i poznaj termin najbliższego naboru wniosków:

Wybierz konkurs:
close

Rozstrzygnięcie konkursów prowadzonych prze FNP trwa około 5 miesięcy. Listy laureatów publikowane są na stronie www.fnp.org.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu następuje podpisanie umowy o powierzenie grantu.

Stronami umowy są Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, wnioskodawca (kierownik projektu) oraz przedstawiciel jednostki, w którym realizowany jest projekt (np. właściciel firmy).

close
Rozliczenie grantu

Dofinansowanie przekazywane jest w transzach. Pierwsza transza może zostać przekazana w terminie 14 dni od podpisania umowy o powierzenie grantu. Kolejne transze przekazywane są na podstawie prawidłowo sporządzonych sprawozdań finansowych i merytorycznych za dany okres, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie o powierzenie grantu.

Szczegółowe zasady dotyczące prawidłowego rozliczenia grantu określa umowa o powierzenie grantu. Wzory umów publikowane są w dokumentacjach konkursowych na stronie www.fnp.org.pl.

Granty FNP

Innowacje, nauka, rozwój

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferuje firmom i naukowcom szereg programów grantowych wspierających projekty badawczo-rozwojowe skutkujące opracowaniem innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki.

Zakładasz startup? Prowadzisz innowacyjną firmę? Szukasz dofianansowania dla swojego zespołu R&D?

Poniższe kroki wyjaśnią Ci, co trzeba zrobić, aby uzyskać wsparcie FNP dla Twojej firmy:

 

1

Określ
przedmiot projektu
B+R

2

Znajdź
naukowca

3

Wybierz właściwy
program grantowy

4

Wystartujcie w konkursie

5

Podpiszcie umowę

6

Rozliczcie grant